UKRTRUBOIZOL, Zavodskaya Str., 2. Pgt. Meliorativny, Novomoskovskiy r. Dnepropetrovskaya obl. UKRAINE 51217
Теl./fax: +38-056-736-25-64, (056) 736-24-75  ::   http://uti.ua   ::   E-mail: office@uti.ua